دفتر اختصاصی

خانه AE Template دفتر اختصاصی
دفتر اختصاصی 5 نفره
Ser06

10.000.000تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر اختصاصی حدود 15 متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه  (یخچال، مایکروفر، گاز و...)
 • چای رایگان

پذیرش درخواست

دفتر اختصاصی 10 نفره
Ser07

18.000.000تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر اختصاصی حدود 30 متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه (یخچال، مایکروفر، گاز و ...)
 • چای رایگان

پذیرش درخواست

دفتر اختصاصی VIP
Ser08

22.500.000تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر کار مستقل حدود 40 متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه (یخچال، مایکروفر، گاز و ...)
 • چای رایگان