دفتر اختصاصی

خانه AE Template دفتر اختصاصی

تکمیل ظرفیت

دفتر اختصاصی ۴ نفره
demo15-img9

11.500.000تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر کار مستقل حدود 8 متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه (یخچال، مایکروفر، گاز و ...)
 • چای رایگان

تکمیل ظرفیت

دفتر اختصاصی 6 نفره
demo15-img12

14.000.000تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر اختصاصی حدود 15 متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه (یخچال، مایکروفر، گاز و ...)
 • چای رایگان

تکمیل ظرفیت

دفتر اختصاصی ۱۲ نفره
demo15-img9

25.000.000تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر کار مستقل حدود 28 متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه (یخچال، مایکروفر، گاز و ...)
 • چای رایگان

پذیرش

دفتر اختصاصی ۱۵ نفره
new_06-img

۳۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر کار اختصاصی حدود ۴۰ متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه (یخچال، مایکروفر، گاز و ...)
 • چای رایگان

پذیرش

دفتر اختصاصی 23 نفره
New_10img

40.000.000تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر اختصاصی حدود 40 متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه (یخچال، مایکروفر، گاز و ...)
 • چای رایگان

تکمیل ظرفیت

دفتر اختصاصی ۲۳ نفره
new_06-img

42.000.000تومان

 • ویژه شرکت‌ها و تیم‌های فناور
 • دفتر کار اختصاصی حدود 56 متر مربع
 • دارای کدپستی اختصاصی
 • اینترنت
 • دسترسی به اتاق جلسات
  (12 ساعت رایگان در ماه)
 • آشپزخانه (یخچال، مایکروفر، گاز و ...)
 • چای رایگان